Kúo! Kúo! Kúo!

  

Ya abhɨa kúo lɨ yi ngʉ nalɨ pɨ site na madyɵgɵ

A ko djalɨ naali ngʉ́ nadje eli gba Ebhe bhʉ́ kongʉ gba nɨ́ makpe, di ne natanga ndʉ obalʉa koko hana ɨnde atéteke madyɵgɵ libhomʉ ngʉ́ nambɨla ongʉ́ na dasʉndʉ gba e. Yi tɨ di da nau ofilime koko ɨnde ngasuno ongʉ́ ɨ tɨ da nateteke kpála-kʉtɨ ngʉ́ nakobho ndjɨndjɨ bhʉ́ ’kpɨ na nakɨ. Yi tɨ di da na'o ofilime ɨ dʉ di-e oeli ne oetsi ɨnde anga lɨyi pɨ́ telefone gba yi-o, amba yi ha la di pɨ okpála na mʉkʉnda gba yi-o. Yi gɨlɨ ya ngʉ ongʉ́ koko.

Lɨ sɨ ngʉ nambɨla ongʉ́ koko pɨ́ eli na madyɵgɵ

  

  

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.